php两个数组相减的方法(减法而不是差集)

最近项目中遇到一个需求:两个相同结构的数组,元素的值不同,要求两个数组中对应的键相减,获得一个结构相同的新数组。具体实现代码如下:

  $arr1 = array(20,40,500);  $arr2 = array(60,30,180);  $result = array();  for($i = 0; $i < count($arr1); $i++) {      $result[] = $arr1[$i] - $arr2[$i];  }  var_dump($result);  //输出array(3) { [0]=> int(-40) [1]=> int(10) [2]=> int(320) } 
未经允许不得转载:国外主机测评 » php两个数组相减的方法(减法而不是差集)